Zapraszamy na koncerty

REGION DOLNY ŚLĄSK NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAPRASZA NA KONCERT: ZŁOTE LATA POLSKIEGO ROCKA w Centrum Historii Zajezdnia

wROCK for Freedom zaprasza na koncert “Złote lata polskiego rocka”
29 sierpnia, o godz. 17:00 spotkamy się tradycyjnie już w Centrum Historii Zajezdnia – byłej Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184 – bliskim sercu wrocławian miejscu, gdzie w sierpniu 1980 roku rodziła się dolnośląska Solidarność.

Ceny biletów dla członków związku:
miejsca stojące: 20 zł

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA KONCERT ZESPOŁU KULT 

KULT zagra 28 sierpnia, o godz. 19:00, w ostatnią sobotę wakacji, na terenie Centrum Historii Zajezdnia – byłej Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184, znanym wrocławianom miejscu, gdzie od lat odbywają się koncerty z cyklu wROCK for Freedom.

 

Ceny biletów dla członków związku:
miejsca siedzące: 90 zł 
miejsca stojące: 60 zł

Bilety można nabyć w Regionie Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” przy pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu, I piętro, pok.118 od godz. 8:00 do godz.15:00, u koleżanki Ani po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr.601 974 910.

Więcej >>>

STANOWISKO
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

ws. Przywrócenie wychowawcom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dodatku za warunki trudne i uciążliwe.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do przyznania wychowawcom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dodatku za warunki trudne i uciążliwe , takie jak wynikają z art.30 ust.1 pkt 2 oraz art.34 Karty Nauczyciela.
Nowe uregulowanie spraw związanych ze wspieraniem rodziny
i wprowadzenie systemu pieczy zastępczej pozbawiły pracowników pedagogicznych z dotychczasowych placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela od 2014 roku, a wychowawcy tych placówek posiadają obecnie status pracownika samorządowego.
Stracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela m.in w zakresie:
– czasu pracy, uprawnień urlopowych, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, uprawnień emerytalnych. Wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej to osoba sprawująca całodobową opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą przybywającą w placówce i wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy.  Zatrudniony jest na umowę o pracę. Praca jest trzyzmianowa, siedem dni
w tygodniu, obowiązuje również w święta. Aby zajmować stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej należy skończyć specjalizacje, takie jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie. Wymagane predyspozycje i kompetencje, to empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wychowawcy zajmują się każdą kategorią podopiecznych: od niemowląt do podopiecznych dorosłych i młodocianymi matkami z dziećmi. Dziećmi
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami np. Zespołem Downa, Aspergera, Autyzmem, chorobą dwubiegunową etc. W szeregach dzieci przebywających w tych placówkach znajdują się dzieci niedostosowane społecznie, których poziom demoralizacji wzrasta. Niejednokrotnie młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ma podwójne postanowienie Sądu i przebywa również w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, gdzie nauczyciele otrzymują ten dodatek za warunki trudne i uciążliwe.
Zdaniem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” pracownicy samorządowi zatrudnieni jako wychowawcy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych winni być objęcie nowym rozporządzeniem przyznającym dodatek za warunki trudne i uciążliwe, podobnie jak to wynika z art.30 ust.1 pkt2 oraz art.34 Karty Nauczyciela.

Wrocław, 5.07.2021 r.

Stanowisko

w związku z koniecznością lockdownu pracownicy biura od 29 marca 2021 pracują zdalnie.
Szkoła, w której mieści się biuro, pozostaje zamknięta. Dostępny kontakt mailowy i telefoniczny.

Przypominamy 21 postulatów Solidarności z Sierpnia 1980

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
 4. przywrócić do poprzednich praw:
  a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  c) znieść represje za przekonania.
 5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
 8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
 11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
 13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
 20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.