30.08.2022. Spotkanie związków zawodowych.

Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w dniu dzisiejszym spotkali się z przedstawicielami Forum ZZ Oświata i ZNP w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie.

Bardzo trudna sytuacja polskiego nauczyciela w systemie oświaty zmusiła KSOiW do konsultacji z innymi związkami zawodowymi na ten temat. Dokonaliśmy wnikliwej analizy bieżącej sytuacji w polskiej szkole, warunków pracy i płacy nauczycieli oraz ich społecznej pozycji i prestiżu w społeczeństwie. Wszyscy zgodzili się, że w tak trudnej sytuacji m.in. finansowej nauczycieli należy podjąć wszelkie działania aby zmusić Rząd do konstruktywnego dialogu w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w tym zakresie. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie zaproponowanego przed pięciu laty nowego systemu wynagradzania nauczycieli, co zagwarantowała strona rządowa podpisując z Solidarnością Porozumienie z 7 kwietnia 2019 roku.

Niestety zobowiązanie to do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami dotyczącymi stosowanych i przewidywanych metod i form nacisku na Rząd RP, aby poważnie potraktował jedną z największych grup zawodowych w Polsce, jednak coraz bardziej „zaniedbaną” i zapominaną.

Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” w najbliższym czasie, przedstawi polskim nauczycielom propozycje podjęcia różnorodnych działań uświadamiających społeczeństwu o ich katastroficznej sytuacji finansowej. Chcemy, aby dobrze opłacany i o wysokim prestiżu nauczyciel uczył polskie dzieci i młodzież na najwyższym europejskim i światowym poziomie.

Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy KSOiW

W spotkaniu brali udział:
Zbigniew Świerczek
Andrzej Piegutkowski

Stanowisko XXXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

ws, przywrócenie wychowawcom w placówkach opiekuńczo — wychowawczych
dodatku za warunki trudne i uciążliwe

XXXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, zwraca się z prośbą do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do przyznania wychowawcom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dodatku za warunki trudne i uciążliwe, takiego jaki wynika z art.30 ust.1 pkt 2 oraz art.34 Karty Nauczyciela.

Nowe uregulowanie spraw związanych ze wspieraniem rodziny i wprowadzenie

systemu pieczy zastępczej pozbawiły pracowników pedagogicznych z dotychczasowych placówek opiekuńczo-wychowawczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela od 2014 roku, a wychowawcy tych placówek posiadają obecnie status pracownika samorządowego. Stracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela m.in w zakresie: czasu pracy, uprawnień urlopowych, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, uprawnień emerytalnych.

Wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej to osoba która sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą przybywającą w placówce i wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy. Zatrudniony jest na umowę o pracę. Praca jest trzyzmianowa, siedem dni w tygodniu, również w święta. Aby zajmować stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej należy skończyć specjalizacje, takie jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna i nauki o rodzinie.

Wymagane predyspozycje i kompetencje to empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych wychowawcy zajmują się każdą kategorią podopiecznych: od niemowląt do podopiecznych dorosłych i młodocianymi matkami z dziećmi. Dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami np. Zespołem Downa, Aspergera, Autyzmem, chorobą dwubiegunową etc. Wśród dzieci przebywających w placówkach znajdują się dzieci niedostosowane społecznie, których poziom demoralizacji wzrasta.

Niejednokrotnie młodzież która przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednocześnie uczy się w specjalnych ośrodkach wychowawczych gdzie nauczyciele majq wypłacany dodatek za warunki trudne i uciążliwe.

Zdaniem XXXIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Ślqsk NSZZ „Solidarność”, pracownicy samorządowi zatrudnieni jako wychowawcy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych winni być objęcie nowym rozporządzeniem przyznającym dodatek za warunki trudne i uciążliwe, podobnie jak to wynika z art.30 ust.1 pkt2 oraz art.34 Karty Nauczyciela.

Wrocław, 23.06.2022 r.

Przewodniczący
XXXIII Wolngo Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regiegionu Dolny Ślqsk

Zbigniew  Gadzicki

Pobierz dokument >>

Apel XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

do Rządu i Posłów Rzeczpospolitej Polskiej

Panie i Panowie, miejcie świadomość, że od Waszych decyzji w sferze edukacji zależy przyszłość Narodu. Czy młode pokolenie Polaków będzie przygotowane i zdolne do niezależnego, samorządnego i autentycznego uczestnictwa w kierowaniu swym krajem, zależy również od Was.

Głównym celem edukacji powinien być pełny rozwój psychiczny i fizyczny naszych dzieci. Żądamy zaprzestania nieprzemyślanych działań szkodzących polskiej edukacji. System nie ma służyć doraźnym interesom władzy politycznej i administracyjnej, tylko dobru wspólnemu. Wzywamy Was!

Podejmijcie działania zmierzające do przywrócenia społecznego prestiżu stanu nauczycielskiego. Żądamy natychmiastowego wykonania zobowiązań wynegocjowanych przez NSZZ „Solidarność” związanych z naszymi warunkami pracy i płacy.

Zanim rozpoczniecie kolejną reformę edukacji pozwólcie nam godnie pracować!

Wrocław, 23.06.2022 r.

Przewodniczący
XXXIII Wolngo Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regiegionu Dolny Ślqsk

Zbigniew  Gadzicki

Pobierz dokument>>

Tabela dofinansowania do wypoczynku w 2022 roku

wysokość dochodu brutto na osobę wysokość dofinansowania Wnioskodawca
gospodarstwo jednoosobowe
do 3150 zł 1100 zł
od 3151 zł do 3700 zł 1000 zł
od 3701 zł do 4200 zł 900 zł
od 4201 zł do 4700 zł 800 zł
powyżej 4701 zł nie przysługuje

 

wysokość dochodu na osobę wysokość dofinansowania Wnioskodawca wysokość dofinansowania Współmałżonek wysokość dofinansowania Dziecko
w rodzinie
do 2950 zł 900 zł 300 zł 550 zł
od 2951 zł do 3450 zł 850 zł 250 zł 500 zł
od 3451 zł do 3950 zł 800 zł 200 zł 450 zł
od 3951 zł do 4450 zł 750 zł 150 zł 400 zł
powyżej 4451 zł nie przysługuje

Tabela uzgodniona ze Związkami Zawodowymi 02.06.2022 rok

do pobrania dokument pdf:
Tabela dofinansowania do wypoczynku w 2022 roku

Nauczyciele z „S” żądają odwołania ministra Czarnka!

Czara goryczy się przelała – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. KSOiW NSZZ „S” żąda w trybie natychmiastowym odwołania Przemysława Czarnka z funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

fot. T. Gutry

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek prowadzi od dwóch lat politykę pozorowanego dialogu społecznego, która prowadzi do destrukcji systemu edukacji w Polsce oraz degradacji zawodu nauczyciela [pisownia oryginalna – przyp. red.]” – piszą w liście do premiera Mateusza Morawickiego przedstawiciele KSOiW NSZZ „S”. Przypominają, że Solidarność wielokrotnie apelowała do rządu o merytoryczną debatę o kształcie polskiej oświaty, zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, kontrowersyjne i szkodliwe, zdaniem związkowców, decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki.

– Sekcja przeanalizowała okres od 2019 roku, kiedy podpisaliśmy porozumienie, które niosło nadzieję na zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Niestety, obecnie sytuacja nawet pogorszyła się – przekonywał 10 maja podczas konferencji prasowej Ryszard Proksa.

Nauczyciele zrzeszeni w Solidarności zwracają uwagę, że strona rządowa nie odniosła się do zgłaszanej trzy lata temu przez nich propozycji, by powiązać wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Na początku 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało, by od 2024 roku płace nauczycieli wzrastały o min. połowę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 roku (w stosunku do 2021 roku).

„Minister Czarnek zaproponował podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli w zamian za m.in. zwiększenie pensum minimum o 4 godziny, zobowiązanie nauczycieli do realizacji nieodpłatnie 8 tzw. godzin karcianych, uchylenie niektórych dodatków oraz ograniczenie świadczeń z ZFŚS. Zwiększenie czasu pracy wiązałoby się ze zwolnieniem ok. 60 tys. nauczycieli oraz całkowitym chaosem w tych placówkach oświatowych, gdzie nauczyciele łączą etaty w kilku szkołach celem wypracowania pełnego etatu” – piszą w liście.

Ryszard Proksa mówił podczas konferencji prasowej o tym, że minister Czarnek oskarżył związek o zerwanie dialogu społecznego, choć do rządu płynęły sygnały o tym, że Solidarność chce kontynuować dialog. – Nauczycielom stażystom podniesiono płacę o 4,4 proc. tylko po to, by nie zarabiali poniżej najniższej krajowej – przekonywał przewodniczący Proksa. – Ponadto w projekcie reformy Karty Nauczyciela resort edukacji chce, by nauczyciele ewidencjonowali na piśmie to, co robili od zawsze. Walczyliśmy z godzinami karcianymi. Przypominam, że w czasie negocjacji pan minister proponował nam ich osiem, teraz wraca z pomysłem jednej. My pracujemy w ramach nich od zawsze, nie wiemy, czemu mamy to ewidencjonować. To tak naprawdę wprowadzenie dodatkowej godziny dla nauczycieli – przekonuje Ryszard Proksa.

Roman Laskowski z KSOiW NSZZ „S” dodał: – Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem ministra, że tylko młodym należy podnieść płacę. Nie docenia on tych, którzy pracują ciężko od 20, 30 lat. Jeśli mówi, że podwyżka spowoduje chęć wstąpienia do zawodu, to myli się. Przecież dla ludzi liczy się też to, co będzie za kilkadziesiąt lat.

Związkowcy przypominają, że minister Czarnek w czasie ostatniego spotkania z przedstawicielami Sekcji wyraził pogląd, że „w Polsce jest za dużo nauczycieli”. Tymczasem związkowcy przekonują w liście: „Brak działań ze strony MEiN w przedmiocie niedoboru nauczycieli może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki (art. 70 Konstytucji)”.

Ostatnio wprowadzona podwyżka 4,4 proc. zdaniem przedstawicieli Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” uwłacza godności zawodu nauczyciela, pogłębia przepaść pod względem wysokości wynagrodzenia między nauczycielami a przedstawicielami innych grup zawodowych, czyniąc zawód nauczyciela całkowicie nieatrakcyjnym. Ich zdaniem waloryzacja powinna wynosić co najmniej 15 proc. Ponadto, jak piszą związkowcy, zmiana zaburza cały system wynagradzania nauczycieli i sprawi, że nauczyciele z wyższymi kwalifikacjami będą mieli podobną wysokość płacy jak pedagodzy rozpoczynający karierę zawodową.

29 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało KSOiW NSZZ „S” do zaopiniowania projekt zmiany ustawy Karty Nauczyciela. Projekt dotyczy reformy w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy, a także w obszarze zatrudnienia i czasu pracy nauczycieli. „Jednym z najbardziej bulwersujących przepisów nowelizacji jest ten, który zakłada zmianę art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela opisującego inne zajęcia i czynności nauczyciela realizowane w czasie 40-godzinnego tygodnia pracy. W konsekwencji jeden z czołowych przedstawicieli obozu Zjednoczonej Prawicy powraca poprzez przedmiotową nowelizację do rozwiązań wdrożonych przez Minister Katarzynę Hall, która kierowała resortem edukacji w czasie rządów koalicji PO-PSL w latach 2007–2011”.

Pamiętamy, że hasłem ministra Czarnka na początku jego kadencji było podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela oraz znaczący wzrost płacy nauczycieli. Niestety, żadnych pozytywnych rozwiązań w tym zakresie nie doczekaliśmy się – powiedziała podczas konferencji rzecznik KSOiW NSZZ „S” Monika Ćwiklińska. – Nie ma wśród rządzących, nie tylko tego rządu, odwagi do debaty nad polską edukacją i zmiany w filozofii nauczania. Mamy przestarzały system edukacji, a świat się zmienia z dnia na dzień. Solidarność ma bardzo wiele pomysłów. Ale nie ma woli ze strony ministerstwa ani rządu, żeby tego głosu słuchać – dodaje.

Uzasadnienie odwołania do pobrania w formacie PDF

Źródło: https://www.tysol.pl/